خانه تماشاخانه

تماشاخانه

در تماشاخانه همراتو زنان ایران و جهان را در موقعیت های مختلف زندگی می بینید. از زنان روستایی گرفته تا زنان شهری. زنانی که در جامعه حضور دارند و زنانی که خانه و خانواده را اداره می کنند. از حضور در تماشاخانه همراتو لذت ببرید و اگر تصاویر ویژه ای از زنان محل زندگی تان دارید، برای مان ارسال کنید تا با نام خودتان منتشر کنیم.

Shares